صفحه اصلی آذربایجان کوروش کوروش شعارشان، نژادپرستی افتخارشان/ناقوس مرگ برای پان فارسیزم!! در جغرافیای سیاسی ایران، زبان و ادبیات و فرهنگ ترکی محدود به آزربايجان نیست