صفحه اصلی آذربایجان گروه‌های مسلح غیرقانونی ارمنی آغدام و خوجاوند را به تیربار بستند