صفحه اصلی آذربایجان گروه نمایش آینا از تبریز به ترکیه دعوت شد؛ اجرای نمایش «اتابک پارکنین تراژدیسی» در ترابوزان