صفحه اصلی آذربایجان امجد حسین پناهی قاتل سمیرا برادر رامین حسین پناهی از اعدامیهای اخیر میباشد.