صفحه اصلی آذربایجان گفتگوی جیحون بایراموو با نماینده اتحادیه اروپا در مورد وضعیت منطقه