صفحه اصلی آذربایجان یاشار پیری با استقبال فعالین آذربایجانی از بیمارستان مرخص شد