صفحه اصلی اخبار یک دستور کار مثبت ترکیه با اسرائیل می‌تواند به ما در رسیدگی سازنده به اختلافات کمک کند