صفحه اصلی آذربایجان ۱۱ اردیبهشت، سالروز تعمیق و تحکیم برادری بین تورکان آذربایجان و تورکمن بود