صفحه اصلی حقوق بشر ۲۵۰۰ کارگر معدن سونگون آذربایجان اعتصاب کردند