صفحه اصلی آذربایجان ۴۰ درصد از فوت شدگان در تصادفات درون شهری زنجان موتورسواران هستند