صفحه اصلی آذربایجان 6 تبعه افغان در ارتفاعات چالدران یخ زدند