صفحه اصلی آذربایجانآذربایجان جنوبی آذربایجان به خارج کردن تورکان قاشقایی از خاکشان بی‌صدا نخواهد ماند!!