صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی “آذربایجان و سیاست سرزمین سوخته”