صفحه اصلی آذربایجان آمار سرطان مری و معده؛ آذربایجان در صدر آمار سرطان کشور