صفحه اصلی آذربایجان ارمنستان از ترس آذربایجان مرکز زنگه‌زور را از قافان منتقل می کند!!