صفحه اصلی حقوق بشر اعتراضات دوم مرداد آذربایجان؛ احضار محمد مردی، یوسف سلحشور و امیر ستاری به دادگاه کیفری تبریز