صفحه اصلی آذربایجان اعتراض به نمادهای نژادپرستی؛ مجسمه فردوسی در ماکو مخدوش شد