صفحه اصلی اخبارجهان باربادوس مستقل شد و جبهه آزاديبخش تيگراى و جبهه آزاديبخش اورومو به دنبال مستقل شدن