صفحه اصلی حقوق بشرتبعیض نژادی بایدن به خاطر مسلمانان اویغور، واردات از چین را ممنوع کرد