صفحه اصلی آذربایجان برخورد اتوبوس حامل اتباع خارجی با خاکریز در قزوین، ۵۴ نفر را راهی بیمارستان کرد