صفحه اصلی آذربایجان برخورد با عوامل تنبیه دانش‌آموز همدانی/معلم تعلیق، مدیر و معاون برکنار شدند