صفحه اصلی آذربایجان برخی خریداران ماشین سازی تبریز طَمَع زمین‌های ائل گلی این شرکت را دارند