صفحه اصلی آذربایجان بیانیه جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در خصوص حوادث اخیر سولدوز