صفحه اصلی مقالاتتاریخ بیش از پنجاه درصد زندانیان رضاخان آذربایجانی بودند