صفحه اصلی آذربایجان تأثیر منفی ایرانشناسان بر شناخت درست تاریخ ترک و نگاهی بر ترکها و فرهنگ آناو/پرویز شاهمرسی زمانی که اروپاییان در سده نوزدهم میلادی