صفحه اصلی حقوق بشر تأکید خامنه‌ای مبنی بر بیشعوری مردم و بی‌اعتباری قانون‌اساسی