صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی تابستان داغ یا زمستان سرد/نگاهی به روند فعلی منطقه و جهان