صفحه اصلی آذربایجان ترامپ مصوبه کنگره برای محدود کردن اختیارات جنگ با ایران را وتو کرد