صفحه اصلی حقوق بشر جعفر اسماعیل زاده فعال ملی مدنی آذربایجان به زندان مرکزی تبریز منتقل شد