صفحه اصلی آذربایجان جلسه دادگاه روزبه پیری فعال مدنی و مترجم آذربایجانی در تبریز برگزار شد