صفحه اصلی حقوق بشر حسن دمیرچی ( آذربایجان) هنرمندی متعهد به وطن و ملتش / دکتر توحید ملک زاده