صفحه اصلی آذربایجان داروی «ربیف» بیماران ام اس، 840 هزار تومان شد