صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی در حاشیه یک خبر عجیب و غریب!؟/بربری یا “سومو”