صفحه اصلی اخباراجتماعی دومین «قطار نیکوکاری» ترکیه وارد افغانستان شد