صفحه اصلی آذربایجان رئیس انجمن صنفی گاوداران؛ کمبود شیر و شیرخشک کار مافیای لبنیات است/ مازاد تولید شیر داریم