صفحه اصلی آذربایجان رئیس جمهور آذربایجان: در همه مسائل در کنار ترکیه خواهیم بود