صفحه اصلی آذربایجان رئیس مرکز تحقیقات استراتژی بین المللی آذربایجان؛️مزیت کنوانسیون رژیم حقوقی خزر برای جمهوری آذربایجان بیشتر است