صفحه اصلی آذربایجان رئیس گروه علمی و فناوری ستاد احیای دریاچه ارومیه : مدیریت نادرست مانع رهاسازی آب پشت سدها به دریاچه ارومیه شد