صفحه اصلی آذربایجان رنگی بالاتر از سیاهی…!/ علی مرادی مراغه ای می گویند بالاتر از سیاهی رنگی نیست اما هست، همچنانکه بدتر از هر بدبختی وجود دارد و آن، عادت کردن به بدبختی است