صفحه اصلی آذربایجان نسخه این فصل تراکتور هم پیچیده شد! اوج بی عدالتی فدراسیون فوتبال و ضربه زدن به تراکتور/ وقتی زمین و زمان علیه سرخ های آذربایجان عمل می کنند