صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی سلام فرمانده برای خامنه ای یا برای آتاتورک،اردوغان و الهام علی یئو؟