صفحه اصلی آذربایجان شهردار بیگانه تکاب بخش بزرگی از بافت تاریخی این شهر را ویران کرد