صفحه اصلی آذربایجان شهروندان همدانی خواستار تحصیل به زبان تورکی شدند. +تصویر