صفحه اصلی حقوق بشر عاقبت شیخ عبیدالله شمزینی در جنگ با قشون آذربایجان/ دکتر توحید ملک زاده