صفحه اصلی آذربایجانآذربایجان جنوبی عملیات آنتی ترور ارتش آزربایجان در خان‌کندی آغاز شده است