صفحه اصلی آذربایجان مدیر منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی تبریز؛ وام کم بهره و تسهیلات مالیاتی راهکار رفع مشکلات صنعت نیست