صفحه اصلی آذربایجان مرتضی شیرمحمدی جوان آذربایجانی اهل سایین‌قالا به دست ماموران امنیتی کشته شد