صفحه اصلی آذربایجان معنای واژه «گورکان»، دوره ترکی اولیه و دوره ترکی باستان/پرویز شاهمرسی