صفحه اصلی آذربایجان موجودیت ارمنستان تنها به حسن نیت نیروهای خارجی بستگی دارد