صفحه اصلی آذربایجان میت ترکیه سرکرده پ.ک.ک در سلیمانیه عراق را از پای درآورد